V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi'nin içeriklerini ve kongre takvimini burada bulabilirsiniz.

V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

Bu yıl, maalesef geçen yıl olduğu gibi, İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi tekrar online -ya da çevrimiçi, daha bu kelimeye pek alışamadım- mecrada gerçekleştirilecek. Zoom linkleri ve zoom üzerinden giriş şifrelerini şu adresten bulabilirsiniz: V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Katılım Bağlantıları – Strata (stratadergi.org)

Aynı zamanda, youtube üzerinden de bütün kongre canlı yayınlanacak. Youtube’dan şuradan izleyebilirsiniz: İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi – YouTube

Ben, yarın sabah konuşacağım. Ancak, daha önemlisi, genç arkadaşların büyük emeğiyle hazırladığımız bu kongrede yer alan sunumların genel niteliği.

Açılış Oturumu

TOPLUMSALIN GERİ DÖNÜŞÜ
Oturum Başkanı: Nazlı Ökten – Galatasaray Üniversitesi
Vefa Saygın Öğütle – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Toplumsal Tahakküm Mekanizmalarının Yeniden Keşfi
Sinan Tankut Gülhan – Gaziantep Üniversitesi
İlişkiselliği Sorunsallaştırmak: Araçsal Sosyolojiden Sosyolojinin Amaçlarını İnşaya Giden Yol
Polat S. Alpman – Yalova Üniversitesi
“Gökkubbenin Altında Büyük Bir Keşmekeş Var, Vaziyet Harika!”

Zoom Linki: Tıklayınız
Meeting ID: 985 2602 0300
Passcode: 681736

13.00-15.00: I. OTURUM
TOPLUMSAL SINIF PRATİKLERİ
Oturum Başkanı: Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi
Selma Tatar – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Marmaris’teki Otel Yöneticilerinin Kültürel Yatkınlıklarının
Bourdieucü Bir Analizi
Ester Ruben, Ahmet Gire – Yıldız Teknik Üniversitesi
Maddi Olmayan Emeğin Emek Süreci: Yazılım İşçileri
İlkay Özküralpli – İstanbul Arel Üniversitesi
Finansal Borçluluk Deneyimleri Bağlamında Türkiye’de Gündelik Hayatın Finansallaşması
İlknur Ekiz Ataşer, Emre Dumlu – KTO Karatay Üniversitesi
Pandemi Döneminin Belirsiz Bekleyişleri ve Emeğin Durması: Küçük Esnaf Üzerine Bir Araştırma
Fırat Çoban, Deniz Durdu, Kubilay Cenk Karakaş, Meltem Oktay, Kağan Şeker, Sinem Yıldız –
Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
Salgın İstanbul’unda Çalışma İlişkilerinin Bir Portresi: Evde Kalamayanlar

15.15-17.15: II. OTURUM
TEORİK ARAYIŞLAR
Oturum Başkanı: Ümit Tatlıcan – Adnan Menderes Üniversitesi
Gizem Doğan – Ankara Üniversitesi
Tarihsel Değişiminde İdeolojinin Kırılma Noktaları
Osman Kocaaga – Kırklareli Üniversitesi
Pierre Bourdieu’yü Marksizm, İdeoloji ve Hegemonya Tartışmaları Bağlamında Konumlandırmak:
Ampirik Analize Dayalı Bir Değerlendirme
Açelya Kaplan – Dokuz Eylül Üniversitesi
Göçmenler: Biyoiktidar Tarafından Çıplak Yaşama İndirgenen Özneler mi, Yoksa Toplumun Kurucu Özneleri mi?

2. GÜN: 29 MAYIS 2021 CUMARTESİ

NEOLİBERAL SÜREÇLER
Oturum Başkanı: Aslıhan Aykaç – Ege Üniversitesi
Kaan Eroğuz – Hacettepe Üniversitesi
Bankerlerden Bagholderlara Serbest Piyasa Sisteminin Toplumsal İzdüşümleri:
1980’li Yılların Türkiye’sinden Bugüne Bakmak
Selman Yarcı – Yalova Üniversitesi
Sosyal Hareketlerin Sosyal Nesnel Gerçekliğinin Dönüşümü Üzerine Bir Deneme:
Dijital Çağda Kamusal Alanın Ortadan Kaldırılması Mümkün müdür?
Ezgi Akgüloğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kendini Gözetleyen ve Geliştiren Özneler: Kişisel Gelişim Kitaplarına Dair Bir İnceleme

13.00-15.00: IV. OTURUM
GÜNDELİK HAYAT VEÇHELERİ
Oturum Başkanı: Aksu Akçaoğlu – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlbey C. N. Özdemirci – Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Erken Cumhuriyet Dönemine Sözlü Tarih Yöntemiyle Bakmak:
Tek Parti İktidarında Taşrada Dini Hayat Örneği
Denizcan Kutlu – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Kapitalist Sosyal Gerçekliğin Sanatsal Yansımaları:
Resimde Patron/Sermayedar Temsili
Murat Toprak – Siirt Üniversitesi
Sosyo Kültürel Açıdan Gündelik Hayatta Etkileşim Örüntüleri: Siirt Örneği
Nesibe Zeynep Arslanoğlu K. – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
AVM Çocuk Alanlarının Toplumsal Göstergebilim Analizi: Ankamall, Antares, Armada

15.15-17.15: V. OTURUM
EĞİTİM ALANINDA EŞİTSİZLİKLER
Oturum Başkanı: Alim Arlı – İstanbul Teknik Üniversitesi
Özgür Arun, Ayşe Keskin, Cansu Koç, Gül Şahinkaya, Mehmet Aytekin
– Akdeniz Üniversitesi
Bilgi, Aktör, Yöntem: Türkiye’de Yükseköğretim Alanında İnsan Hakları
Öğreniminin Durumu
Sultan Ağyar – Giresun Üniversitesi
Fabrikası Olmayan Ardahan’da Bacasız Fabrika: Üniversite
Tuba Melek Öztürk – Akdeniz Üniversitesi
Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Salgının Eğitime Olan Etkisine Sosyolojik Bakış

3. GÜN: 30 MAYIS 2021 PAZAR

10.00-12.00: VI. OTURUM
ATAERKİ VE TÜRCÜLÜK
Oturum Başkanı: Gülbin Özdamar Akarçay – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Beyza Demirdöven, Ayşe Gönüllü Atakan – Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Günümüz Sinemasında Yaşlı Kadın Olgusunun Temsili: Çınar Ağacı Filmi Örneği
Pınar Sarıgöl – Ankara Bilim Üniversitesi
COVİD-19 Salgınında Erkeklik, Sağlık ve İktidar İlişkisi
Büşra Nur Topal – Samsun Üniversitesi
Sosyal Temsilde “Yarım Erkeklik”: Et Yemeyen Erkeklerin Toplumsal Durumu
Hacer Usta, Fatih Çağatay Cengiz – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Transfeminizm ve TERF Tartışmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Semra Özlem Dişli – Mardin Artuklu Üniversitesi
Ankara’da Kediler ve İnsanlar Üzerine Çok Türlü Etnografi

13.00-15.00: VII. OTURUM (STRATA OTURUMU)
TOPLUMSAL CİNSİYET: İLİŞKİLER VE DENEYİMLER
Oturum Başkanı: Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi
Orhun Acı – Yeditepe Üniversitesi
Televizyonda Kesişimsellik: Pose Dizisindeki Siyahi Trans Kadınların
Alımlanmasına Dair Bir Çalışma
Zülal Camgöz – Yeditepe Üniversitesi
Femvertising Kavramı Üzerine: Metalaşan Feminizmler
Berfin Tutku Özcan – Ege Üniversitesi
Kesişimsellik Kavramının Türkiye Kadın Hareketi’ndeki Açılımları
Sare Öztürk – İstanbul Arel Üniversitesi
Kömür Tozundan Sabun Köpüğüne Yırcalı Kadınların Deneyimleri
Nazlı Çetin Gündoğdu, Yılmaz Kam – Yeditepe Üniversitesi
Sosyal Medyanın Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumlarına Etkisi:
Z Kuşağı Üzerine Bir Değerlendirme

15.15-17.15: VIII. OTURUM (PHOENİX OTURUMU)
YENİ BİN YILDA YAŞLANMA
Oturum Başkanı: Özgür Arun – Akdeniz Üniversitesi
Funda Sönmez Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Yaşlı Kadınlar Homojen Değildir: Yalnız yaşayan yaşlı kadınlar da…
Ferhan Saniye Palaz, Murat Şentürk – İstanbul Üniversitesi
Yaşlı Göçmenlerin Kentsel Mekân Pratikleri ve Sosyal Etkileşim Tercihleri: Almanya Örneği
Mutlu Binark, Özgür Arun, Duygu Özsoy, Beren Kandemir, Gül Şahinkaya – Hacettepe Üniversitesi
Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Yaşlılar ve Medya Dolayımıyla Bağlantıda Kalma

17.30-18.30: KAPANIŞ PANELİ
Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi
Özgür Budak – Ege Üniversitesi
Hilal Sevlü – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Gülşah Kurt – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Halil Ecer – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

TEŞVİK ÖDÜLÜNÜN İLANI

Read more